Szukaj

Powoli nadchodzi wiosna, a my z utęsknieniem czekamy na pierwsze nowalijki.

Strona Główna /POWOLI NADCHODZI WIOSNA, A MY Z UTĘSKNIENIEM CZEKAMY NA PIERWSZE NOWALIJKI.​

 

Nie mamy już ochoty tak jak zimą na cięż­ko­strawne dania i wpro­wa­dzamy wię­cej
lek­ko­straw­nych posił­ków. Nowa­lijki dostar­czają wiele cen­nych wita­min, skład­ni­ków
mine­ral­nych (cynk, fos­for, wapń, sód i potas) zawie­rają anty­ok­sy­danty, związki
prze­ciw­za­palne, a także foliany.

Naj­po­pu­lar­niej­sze nowa­lijki i ich proz­dro­wotne dzia­ła­nie:

Rzod­kiewka: to nisko­ka­lo­ryczna prze­ką­ska, która w 100 g zawiera tylko 16 kalo­rii,
zawiera wiele cen­nych wita­min m.in. wita­minę A, wita­minę C, wita­miny z grupy B,
wit. K., a także skład­niki mine­ralne (siarka, wapń, potas, sód, żelazo, cynk, fos­for,
magnez). Warto wspo­mnieć o tym, że liście rzod­kiewki rów­nież są jadalne i warto je
wyko­rzy­stać w swo­jej kuchni do np. sała­tek, zup, kana­pek i pesto.

Dzia­ła­nie proz­dro­wotne rzod­kiewki:

 • pomaga regu­lo­wać napię­cie mię­śniowe, rytm serca i ciśnie­nie krwi
 • wzmac­nia odpor­ność, zapo­biega sinia­kom, krwa­wią­cym dzią­słom i krwo­to­kom z nosa
 • przy­śpie­sza meta­bo­lizm i oczysz­cza orga­nizm z tok­syn
 • popra­wia stan wło­sów i paznokci
 • sok z rzod­kiewki oczysz­cza nerki, a także działa świet­nie na kaszel
 • jest zale­cana oso­bom z cukrzycą, gdyż pomaga obni­żać poziom cukru we krwi

Szczy­pio­rek: ma liczne wła­ści­wo­ści odżyw­cze, źró­dło wita­miny A, wita­miny C,
wita­miny K., magnezu, mie­dzi i żelaza. Ma cha­rak­te­ry­styczny zapach, za który
odpo­wia­dają związki siarki.

Dzia­ła­nie proz­dro­wotne szczy­piorku:

 • ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryjne i prze­ciw­grzy­bi­cze
 • popra­wia pro­fil lipi­dowy
 • dzięki lute­inie i zeak­san­ty­nie zapo­biega zaćmie i zwy­rod­nie­niu plamki żół­tej
 • ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­no­wo­two­rowe

Sałata: wystę­puje bar­dzo dużo odmian (masłowa, lodowa, rzym­ska itd.) zawiera
cynk, potas, man­gan, kwas foliowy, wita­minę A i lute­inę.

Dzia­ła­nie proz­dro­wotne sałaty:

 • obniża cho­le­ste­rol
 • działa prze­ciw­za­pal­nie
 • wzmac­nia układ ner­wowy
 • odkwa­sza orga­nizm
 • popra­wia tra­wie­nie
 • przy­śpie­sza goje­nie się ran

Rze­żu­cha: ma cha­rak­te­ry­styczny pikantny posmak i zapach, zawiera wita­minę A,
wita­minę C, wita­minę K., Wita­min PP, chrom, man­gan, magnez, jod i wapń.

Dzia­ła­nie proz­dro­wotne rze­żu­chy:

 • chroni orga­nizm przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków i prze­ciw­działa sta­rze­niu
 • ma dzia­ła­nie detok­sy­ku­jące i odka­ża­jące, dezyn­fe­kuję prze­wód pokar­mowy, jamę ustną i niwe­luje objawy trą­dziku
 • wyrów­nuje pracę jelit i regu­luję poziom glu­kozy we krwi
 • wspo­maga tra­wie­nie i zapo­biega zapar­ciom
 • zawiera lute­inę i wpływa korzyst­nie na wzrok

Natka pie­truszki: pol­ski super­fo­ods, zawiera wita­minę C (4 razy wię­cej wita­miny C
niż poma­rań­cza) wita­minę A, wita­minę PP, wita­minę K., fla­wo­no­idy, olejki ete­ryczne,
chlo­ro­fil i dużo błon­nika. Dosko­nały doda­tek do wielu dań (zupy, sosy, pie­cze­nie, na
kanapki, do kok­tajli)

Dzia­ła­nia proz­dro­wotne natki pie­truszki:

 • działa roz­kur­czowo i uśmie­rza bóle mie­siącz­kowe
 • wzmac­nia odpor­ność i zapo­biega ane­mii
 • popra­wia tra­wie­nie
 • łago­dzi podraż­nie­nia i stany zapalne
 • łago­dzi zmę­cze­nie

Warto jed­nak pamię­tać, aby kupo­wać eko­lo­giczne nowa­lijki a naj­le­piej samemu je
wyho­do­wać w szklarni, na dzia­łeczce, czy nawet w doniczce na wła­snym bal­ko­nie.

Indywidualna opieka dietetyka i trenera