Regulamin zakupów

  §1

Postanowienia wstępne

Strona Internetowa Raflewski Fit, dostępna pod adresem internetowym https://raflewsi.fit, prowadzony jest przez RAFLEWSKI.FIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11/49, KRS: 0000945568, NIP: 5252891691, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej i określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę oraz zasady i tryb zawierania umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej.

Regulamin obowiązujący od dnia 20.01.2022 r.

§2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony Internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – RAFLEWSKI.FIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowiecka 11/49, KRS: 0000945568, NIP: 5252891691, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony Internetowej.

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://pablo943.cfolks.pl/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony Internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Świadczenia Usług.

Konto – konto Klienta na Stronie Internetowej, w którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Stronie Internetowej.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający utworzenie Konta. 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.

Koszyk – element oprogramowania Strony Internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna na Stronie Internetowej usługa będąca przedmiotem Umowy Na Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.

Umowa Na Świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony Internetowej.

§3

Kontakt z Usługodawcą

Adres Usługodawcy: ul. Mazowiecka 11/49, Warszawa 00-052

Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@raflewski.fit

Numer telefonu Usługodawcy: +48785839709

Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 56 1140 2004 0000 3902 8207 5108

Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 10-18

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania usług świadczonych w ramach Strony Internetowej oraz składania zamówień niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, tablet, telefon,

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

– włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przez Stronę Internetową są świadczone następujące usługi:

 • UKŁADANIE PLANÓW DIETETYCZNYCH
 • UKŁADANIE PLANÓW TRENINGOWYCH
 • ANALIZA POSTĘPÓW
 • STAŁE WSPARCIE I OPIEKA DIETETYKA
 • MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI POSIŁKÓW I ĆWICZEŃ W RAMACH UŁOŻONYCH PLANÓW
 • UKŁADANIE SZCZEGÓŁOWEJ LISTY ZAKUPÓW
 • UDOSTĘPNIENIE GRUPY WSPARCIA
 • PRZEKAZYWANIE DODATKOWYCH ZALECEŃ DOPASOWANYCH DO CELU KLIENTA
 • UMOŻLIWIENIE WYGODNEGO DOSTĘPU DO PLANÓW NA TELEFONIE LUB KOMPUTERZE

Usługi są świadczone przez czas określony wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W szczególności na ten okres zostają ułożone plany oraz przez ten okres jest udzielane wsparcie.

Ceny podane na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§6

Zakładanie Konta na Stronie Internetowej

Aby założyć Konto na Stronie Internetowej, należy wybrać Produkt. Konto zakładane jest automatycznie po dokonaniu Zamówienia. Dane dostępne przesyłane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

Założenie Konta na Stronie Internetowej jest darmowe.

Logowanie się na Stronę Internetową odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych poprzez zakładkę Moje konto

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów Dietę”;

– wypełnić formularz zamówienia.

– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin.

– kliknąć przycisk „Kupuje i płacę”,

– opłacić zamówienie

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Plany będą przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, jak i też pozostałe usługi będą świadczone poprzez kontaktowanie się za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku udostępnienia przez Klienta numeru telefonu, to pozostałe usługi mogą być także wykonywane poprzez połączenia telefoniczne.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– PayPal

– Blik

– Płatność kartą z PayU

– Przelew bankowy

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na Stronie Internetowej przy opisie produktu.

Płatność za pomocą PayPal, Blik oraz Płatność kartą z PayU następuje niezwłocznie oraz automatycznie po uzupełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”.

W przypadku wybrania przez Klienta, że płatność następuje przelewem bankowym, to Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia.

§9

Wykonanie umowy

Zawarcie Umowy Na Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Stronie Internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Po zawarciu Umowy Na Świadczenie Usług Klient otrzymuje link do ankiety oraz dane dostępowe do swojego konta na Stronie Internetowej. Plany dietetyczne oraz treningowe są wysyłane do 5 dni po wypełnieniu ankiety i dokonaniu płatności. Brak dokonania płatności w terminie wskazanym w § 8 uprawnia Usługodawcę do anulowania zamówienia (rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia) w terminie tygodnia od upływu terminu zapłaty.

Do Zawarcia Umowy Na Świadczenie Usług nie jest potrzebne zawarcie odrębnej umowy.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Na Świadczenie Usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny .

Bieg terminu rozpoczyna się od zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy – dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

– W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

– Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

– Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

– zawartej w drodze aukcji publicznej

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku sporu konsument może skorzystać z drogi pozasądowej tj. mediacji oraz rozstrzygnięcia sądu polubownego. Więcej informacji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

– Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Reklamację z tytułu Umowy Na Świadczenie Usług można przesyłać na dane usługodawcy wskazane w § 3, w szczególności pocztą elektroniczną na adres kontakt@raflewski.fit. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§12

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Usługodawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony Internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Na Świadczenie Usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Internetowej internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Na Świadczenie Usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Prawa autorskie

Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§14

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem umożliwiając Klientowi wypowiedzenie Umowy Na Świadczenie Usług w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta.